Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Kroppefjäll Bed&Breakfast (nedan
Kroppefjäll B&B). I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina
personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Kropphus AB
556796-8697
Kroppefjällsvägen 2, 464 50 Dals Rostock

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?
När du gör en bokning hos oss (t.ex. via webbsidan, mail, Facebook eller telefon)
samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, e-
postadress och telefonnummer, bokning- och användningshistorik, IP-adress samt
övrig information som du lämnar för vår bokning.

Därför behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande
lagliga grunder:

Bokning
Vi behandlar personuppgifter för hantering av bokningar samt för att skicka
meddelanden om bokningen.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor,
reklamationer och garantiärenden.
Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt
berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och
garantiärenden.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-
post, post och SMS. Vi rekommenderar även event och aktiviteter på webbsidan.
behandling kan innefatta profilering.
Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt
berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Event och aktiviteter
Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i event och
aktiviteter som vi anordnar eller återförsäljer.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera event och aktiviteter
som personer deltar i.

Förbättring och utveckling
Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra
produkter och våra tekniska system.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och
utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om
bokföring, skatt eller säkerhet.
Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott
Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att
förhindra brott, t.ex. bedrägeri.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk
och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet
enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter,
marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat
personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår
räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES
I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder
utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-
kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av
standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga
skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om
Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in
eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.
Bokningar och bokningshistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att
följa krav enligt lag.
Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är
skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår reception
som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.
Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av
marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det
för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt
men senast inom en månad.
När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla
en begäran enligt nedan.

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia
av personuppgifterna.

Rättelse
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:
• Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de
samlats in eller behandlats;
• Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det
finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
• Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt
berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
• Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.